Tháng: Tháng Tám 2020

Quy hoạch Sài Gòn trước năm 1975 như thế nào?

Quy hoạch Sài Gòn trước năm 1975 như thế nào? Thời “Đệ nhất cộng hòa” (1955-1963) Ngô Đình Diệm, Sài Gòn nằm trong công cuộc “tái thiết thủ…